Borrow - Loan Company Website Template

Badania i pomiary czynników środowiska pracy


W określonych warunkach pracy, niezbędne jest przeprowadzanie badań i pomiarów środowiska pracy.  Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Koszty pokrywa pracodawca zakładając, że treść umowy w zakresie obsługi BHP nie mówi inaczej. 

Częstotliwość badań i pomiarów środowiska pracy

SZKODLIWE DLA ZDROWIA CZYNNIKI CHEMICZNE I PYŁY (z wyjątkiem czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym)
Co najmniej raz na 2 lata   jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS  
Co najmniej raz w roku   jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika szkodliwego dla zdrowia powyżej 0,5 wartości NDS
Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.   
CZYNNIKI O DZIAŁANIU RAKOTWÓRCZYM LUB MUTAGENNYM  
Co najmniej raz na sześć miesięcy     jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,1 do 0,5 wartości NDS  
Co najmniej raz na trzy miesiące   jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono stężenie czynnika o działaniu rakotwórczym lub mutagennym powyżej 0,5 wartości NDS
Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia czynników chemicznych lub pyłów, wykonanych w odstępie co najmniej dwóch lat nie przekroczyły 0,1 wartości NDS, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.   
PYŁ ZAWIERAJĄCY AZBEST
Co najmniej raz na trzy miesiące    Niezależnie od krotności wartości NDS
Jeżeli wyniki dwóch ostatnich badań i pomiarów nie przekroczyły 0,5 wartości NDS, częstotliwość ta może być zmniejszona do sześciu miesięcy.   
MIKROKLIMAT ZIMNY LUB GORĄCY
Raz w roku    Niezależnie od krotności wartości NDN
Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań wartości wskaźników mikroklimatu nie przekraczały wartości dopuszczalnych dla 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, pracodawca może wykonywać je raz na dwa lata.   
HAŁAS, HAŁAS ULTRADŹWIĘKOWY, DRGANIA MECHANICZNE MIEJSCOWE I OGÓLNE
Co najmniej raz na dwa lata    jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,2 do 0,5 wartości NDN
Co najmniej raz w roku    jeżeli podczas ostatniego badania i pomiaru stwierdzono natężenie czynnika powyżej 0,5 wartości NDN
Jeżeli podczas dwóch ostatnich badań i pomiarów hałasu lub drgań mechanicznych, wykonywanych w odstępstwie dwóch lat, natężenie czynnika nie przekraczało 0,2 wartości NDN, pracodawca może odstąpić od wykonywania badań i pomiarów.   
Top